یادی از بازگشت پرستوها به میهن در کتابخانه‌های عمومی

فارس برگزار کننده نام پلن زمان اداره کل کتابخانه‌های عمومی هستان فارس نشست کتاب‌‎خوان شعربا همکاری مؤسسه فرهنگی منطقهستان ادب ۲۴ آقااد ساعت ۱۰ کتابخانه عمومی مدیری اردکانی شیراز کلاس تعلیم ساخت کاردستی و خلاقیت ۲۱ آقااد ساعت ۱۷ کتابخانه عمومی مدیری اردکانی شیراز کلاس تعلیم نقاشی ۲۴ آقااد ساعت ۱۰ کتابخانه عمومی هستاد منطقهیار زرقان منطقهستان شیراز کلاس تعلیم نقاشی ۲۱ و ۲۵آقااد ساعت ...