پویا ودایع

به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران ، پویا ودایع – کارشناس زبان بدن – اظهار داشت: اگر چه بسیاری از مدیران، موفقیت را در خوش زبانی و فن بیان کارمندان خود می دانند ولی در تجارت مدرن بزرگترین وظیفه یک مدیر آموزش کارمندان در برقراری ارتباط موثر و اصلاح رفتار ...