وکالت آن لاین – چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟

 در صورتی که خواهان با وجود طرح دعوی نتواند ادعای خود را ثابت نماید و حکمی علیه وی صادر شود پیروز در عوی(خوانده)می تواند هزینه هایی را که بر وی تحمیل گردیده است، مطالبه نماید.  در صورتی که خواهان با وجود طرح دعوی نتواند ادعای خود را ثابت نماید ...