وکالت آن لاین – نقد و بررسی یک رای حقوقی

یداله آریانفر وکیل دادگستری بخش اول سوال: پس از اعمال خیار عیب و انتخاب مطالبه ارش با قبول مبیع معیوب از سوی خریدار آیا شخص بایع حق دارد تقاضای تائید فسخ همان معامله را از دادگاه حقوقی بخواهد؟ مقدمه: بررسی آرا از نظر شکلی و ماهیتی و نقد آن علاوه بر آموزش ...