وکالت آن لاین – شرایط ادای سوگند چیست؟

 تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند. شرایط ادای سوگند چیست؟ در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت ...