وکالت آن لاین – سلول هاي بي انتها

كافي هست كلمه متایم كنار واژه بازداشت قرار گيرد تا انجام گرفتيدترين قرار براي يك متهم صادر شود. قانون-كافي هست كلمه متایم كنار واژه بازداشت قرار گيرد تا انجام گرفتيدترين قرار براي يك متهم صادر شود؛ متهمي كه ممكن هست در انتهاي رسيدگي قضايي از كليه اتهامات تبرئه شود ...