وکالت آن لاین – رای شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند ۱ و تبصره ذیل بند ۱ توافقنامه منعقده بین منطقهداری و مجمع امور صنفی تولیدی

رأی شماره ١٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند١ و تبصره ذیل بند١ توافقنامه منعقده بین شھرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره ٩٠١۴/ش/ق ـ ١٣٨٩/٨/۶ شورای اسلامی شھر قم ٢٣/٣/١٣٩۶ ٩١/٢۴٠/ھـ شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری ...