وکالت آن لاین – رای شماره ۱۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی منطقه گرگان

رأی شماره ١٧۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند٣ مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧/٣١٩٢٨/٣ ـ ١٣٨٧/١١/١٢ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده ٢٣/٣/١٣٩۶ ٨٩/۵٢۴/ھـ شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری اسلامی ایران  با سلام یک ...