وکالت آن لاین – رای شماره های ۱۸۶ الی ۱۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی منطقههای گرگان ، بند امام خمینی (ره)

رأی شمارهھای ١٨۶ الی ١٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، اخانومدریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی ٢٣/٣/١٣٩۶ ٩٠/٩٧١/ھـ شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از ...