وکالت آن لاین – خشونت در سرزمیـن اهـورا

با تي‌شرت زرد و شلواري لي آبي، متعجب به سمت امواج آرام دريا مي‌رود و بازمي‌گردد. پدرتشويقش مي‌كند از آب نترسد، او هم با خنده مجدد به سمت امواج مي‌رود.شيرين‌زباني مي‌كند و پدر همچنان از او فيلم مي‌گيرد. قرار هست خاطره شيرين كودكي اهورا را تایمي بزرگ انجام گرفت ...