هدایت تحصیلی پایه نهمی ها آغاز انجام گرفت

هدایت تحصیلی در زمره حیاتی ترین اتفاقات طول تحصیل دانش آموزان هست که سال گذشته حرف و حدیث زیادی ایجاد کـــرد و اجبار به انتخاب رشته ای خاص، زمینه ساز التهاب انجام گرفت اما نقل کرد می شود امسال قرار هست هدایت تحصیلی بهتر از سال گذشته باانجام گرفت. 1396/04/21 . . ...