نقد کی یر کگور علیه سیستم پردازی هگل

 امیر دل زنده نژاد دانشجوی دکتری فلسفه و کلام  یداله رستمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام چکیده در این مقال به یکی از مهمترین ابعاد تفکر کی یر کگور یعنی قیام علیه هگل و هر گونه سیستم پردازی فلسفی  می پردازیم.دیالکتیک کی یر کگوری را در جدال با دیالکتیک عقلی هگلی ...