نظريه‌‌‌‌‌هاي جديد در فلسفه ذهن از آراي هايدگر و مرلوپونتي متأثرند

شناخت چيست؟ چگونه صورت مي‌‌‌‌‌پذيرد؟ سازوکارهاي شناخت تا کجا مربوط به واقعيت زيست‌‌‌‌‌شناختي انسان مي‌‌‌‌‌شوند و تا کجا مي‌‌‌‌‌توان با نظرورزي استدلالي آن‌‌‌‌‌ها را توضيح داد؟ ذهن چيست؟ آيا واقعيتي مستقل از جسم است يا امتداد آن يا سازوکار انسجام آن؟ چگونه به جسم و به جهان محسوس ارتباط مي‌‌‌‌‌يابد، ...