نشست ساليانه‌ي اتحاديه‌ي بين­‌المللي انجمن­‌هاي فلسفه جهان برگزار شد

نشست ساليانه‌ي اتحاديه‌ي بين­المللي انجمن­هاي فلسفه جهان (FISP)، بيست و يکم و بيست و دوم سپتامبر 2011 (30 و 31 شهريور 1390) با شرکت رئيس، دبير و اکثريت اعضاي هيأت مديره آن، در دهکده­اي کنار درياچه زيباي کريس واقع در کشور کروآسي تشکيل شد.درآغاز رئوس کلي مطالب نشست سال قبل ...