ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران

در ادامه مجموعه نشستهاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران حنيف قلندري از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي درباره «ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران: مقايسه آراء ارسطو، جاحظ، ابن‌سينا و قزويني» سخنراني مي‌کند.‏اين نشست روز چهار‌شنبه، 15 تير ماه 1390، ساعت 16:30 در ...