مثلثات كروي: هندسه‌اي متفاوت براي آسمان

در ادامه مجموعه نشست‌هاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، حسن اميني از مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران درباره «مثلثات كروي: هندسه‌اي متفاوت براي آسمان» سخنراني مي‌کند.اين نشست روز چهار‌شنبه، 29 تير ماه 1390، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در ...