زندگی هست و باید زیست؛ نوروز مبارک باد

میله تلاش، سید ابراهیم عمرانی، سردبیر: برچهره گل نسیم نوروز خوش است                   بر صحن چمن روی دل افروز خوش است از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست        خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است   یک سال دیگر با همه فراز و نشیبش طی شد ...