ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان

ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان نشست «ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان»، اول تيرماه در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌شود. در ادامه سلسله نشست‌هاي بهار 1390 گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، حميد بهلول از پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران با عنوان «ديدگاه‌هاي ...