«جاويدان خرد» منتشر شد

در آخرين شماره فصلنامه علمي پژوهشي "جاويدان خرد" که به موضوعات حکمي اختصاص دارد، مقالاتي از دکتر شهرام پازوکي با عنوان "عمل‌گرايي مدرن در دين"، دکتر منيره پلنگي با عنوان "تأملاتي در مبحث کلي با مروري در برخي از آثار ابن‌سينا"، دکتر سعيد رحيميان با عنوان "دروني کردن خدا در ...