بناي يادبود سهروردي تأسيس مي‌شود

در جلسه جلسه هيأت مديره انجمن حکمت و فلسفه ايران مورخ 24 ارديبهشت 1390، پيشنهادي مبني بر تأسيس بنايي فرهنگي به نام شيخ شهاب‌الدين سهروردي در سهرورد، كه موجب بقاي نام اين حکيم باشد، مطرح و پس از بحث و بررسي، به اتفاق آراء تصويب شد.بر اين اساس مقرر گرديد ...