«باب راس»، مجری و هنرمند پلن «لذت نقاشی»

همه باب راس را می شناسند و هنر او را نمی توان در دنیای نقاشی نادیده گرفت. اما آیا چیزی افزایش از هنر شگفت انگیزش در مورد او می دانید؟ باید بدانید که علی رغم زیاد از یک دهه حضور در پلن های تلویزیونی و فراوانی ویدیوهایش در دنیای اینترنت، ...