انواع تیپ‌های شخصیتی را بشناسیم

‌سیدحسین شامخی - روان شناس بالینی از همدان گفت: عوامل درونی و برونی یک فرد باعث می‌شود تا رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهد بر همین اساس دانشمندان برای شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خودآگاهی بیشتر قادر به تقسیم این رفتارها شده و از آن ...