انسان‌شناسي علم چه چيز به مطالعات علم مي‌افزايد؟

از ميان شاخه‌هاي مطالعاتي علم، با تاريخ علم، فلسفه علم و جامعه‌شناسي علم آشناييم، اما چيز زيادي در مورد رشته جديد انسان‌شناسي علم‌(anthropology of science)  نمي‌دانيم؛ شاخه‌اي که به تعبير دکتر نهال نفيسي تمايزي ميان دانش و تکنولوژي نمي‌نهد و از تکنوساينس يا فن‌آوري آميخته به علم و علم ...