ارزيابي اعتبار معرفتي استدلال استعلايي

  امانوئل کانت (1804-1724) را انتقادهاي شکاکانه هيوم از خواب جزمي بيدار کرد، دلسپرده مکانيک نيوتني بود و کوشيد در طرحي عظيم، عينيت را به اردوگاه علم تجربي بازگرداند، حتي اگر اين کار با محدود کردن عقل محض صورت پذيرد. روش منطقي کانت در اين طرح استدلال ...