آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟

آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟ [ad_1]